A l’atenció de:

Nom: ESEC ESCOLA D’ESCRIPTURA DE CATALUNYA
E-mail: info@escriure.cat

Dades del bé/prestació a desistir:

N.º contracte/comanda/factura:
Data contracte/comanda/factura:
Data de recepció del producte/servei:
Descripció del producte/servei:

Dades del consumidor/usuari:

Nom:
Adreça:
Població:
* Telèfon:
* E-mail:
(* dades no obligatòries)

Dret de desistiment:

Podrà exercir el dret de desistiment dintre del període de 14 dies establert per llei a partir del dia següent de la data d’un contracte de serveis o del dia de la recepció d’un producte.

De conformitat amb l’article 71 de la Llei 3/2014, de 28 de març, per la que es modifica el text de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries li comunico que desisteixo del contracte de venda del bé/prestació descrit anteriorment dins del termini establert, per la qual cosa li agrairia que es posés en contacte amb mi mitjançant les dades de contacte facilitades per a notificar-me que s’ha dut a terme aquesta sol·licitud.

Data de la sol·licitud:

Signatura del consumidor/usuari: