Aquest document contractual regirà la contractació de serveis a través del lloc web escriure.cat, propietat d’ESEC ESCOLA D’ESCRIPTURA DE CATALUNYA, d’ara endavant el PRESTADOR.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

– Ha llegit, entén i comprèn el que s’hi exposa.
– És una persona amb prou capacitat per a contractar.
– Assumeix totes les obligacions que s’hi disposen.

Aquestes obligacions tindran un període de validesa indefinit i s’aplicaran a totes les contractacions que s’efectuïn a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals ofereix els serveis i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l’USUARI és ESEC ESCOLA D’ESCRIPTURA DE CATALUNYA, amb correu electrònic d’atenció al client / USUARI info@escriure.cat

I d’una altra, l’USUARI, registrat al lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte

Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què accepta la casella corresponent durant el procés de contractació en línia.

La relació contractual de compravenda comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un servei concret.

Procediment de contractació

L’USUARI, per a poder accedir als serveis oferts pel PRESTADOR, s’ha de donar d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per a la creació del compte, l’USUARI ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li demanin, les quals es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), que s’especifica en l’Avís legal i la Política de privacitat d’aquest lloc web.

L’USUARI ha de seleccionar un nom d’usuari i una contrasenya, i comprometre’s a fer-ne un ús diligent i a no posar-los a disposició de tercers, així com a informar-ne el PRESTADOR de la pèrdua o robatori o del possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest en procedeixi al bloqueig immediat.

Un cop creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

1. Clàusules generals de contractació.
2. Enviament de comandes.
3. Dret de desistiment.
4. Reclamacions.
5. Força major.
6. Competència.
7. Generalitats de l’oferta.
8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
9. Despeses de transport.
10. Forma de pagament, despeses i descomptes.
11. Procés de compra.
12. Garanties aplicables.
13. Garanties i devolucions.
14. Llei aplicable i jurisdicció.

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Tret que hi hagi estipulació particular per escrit, l’efectuació d’una comanda al PRESTADOR suposa l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI pot diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.

2. ENVIAMENT DE COMANDES

El PRESTADOR no enviarà cap comprovant de comanda fins que hagi comprovat que s’ha efectuat el pagament.

Com que la comanda no comporta l’entrega física de cap producte, ja que els serveis contractats es descarreguen directament des de la pàgina web, el PRESTADOR informarà prèviament l’USUARI sobre el procediment que ha de seguir per a efectuar aquesta descàrrega.

3. DRET DE DESISTIMENT

L’USUARI té els mateixos drets i terminis per a efectuar la devolució i/o reclamar les possibles deficiències o defectes que presenti el servei, tant en modalitat en línia com fora de línia.

L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, a comptar des de la data de contractació del servei o producte, per a retornar-lo (article 71 de la Llei 3/2014, de 27 de març).

El dret de desistiment no es pot aplicar si es tracta de serveis personalitzats o si, per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes en l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març.

4. RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa al més aviat possible. Les reclamacions es poden efectuar a les següents adreces de contacte:

ESEC ESCOLA D’ESCRIPTURA DE CATALUNYA
Mail: info@escriure.cat

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

De conformitat amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua com a intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per arribar a un acord, amb la possibilitat de suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORÇA MAJOR

Les parts no es faran responsables davant de qualsevol falta causada per una força major. El compliment de l’obligació es demorarà fins que desaparegui la causa de força major.

6. COMPETÈNCIA

Resta prohibit per a l’USUARI cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectades de cap manera, ni sofriran cap tipus de modificació.

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions Generals en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE L’OFERTA

S’entén que totes les vendes i entregues efectuades pel PRESTADOR estan sotmeses a aquestes Condicions Generals.

No tindrà efecte cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial d’esec escola d’escriptura de catalunya o al que s’estipuli aquí, tret que hi hagi un pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR. En aquest cas, aquests pactes particulars hi prevaldran.

Gràcies als constants avenços tècnics i millores dels serveis, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar-ne les especificacions respecte de la informació facilitada en la publicitat, fins que no afecti el valor dels serveis oferts. Així mateix, aquestes modificacions tindran validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels serveis oferts.

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada servei inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin aplicar-s’hi. Aquests impostos, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviament o qualsevol altre servei addicional i annex al servei adquirit.

Els preus aplicats a cada servei són els que estan publicats al lloc web i s’expressen en EUROS. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels serveis podrà variar en temps real.

Un cop sol·licitat el pressupost, els preus oferts dels serveis tindran una validesa mínima de 24 hores a partir de l’acceptació per part del PRESTADOR. En el moment de l’acceptació, l’USUARI rebrà un correu electrònic que indicarà la disponibilitat del servei i se l’invitarà a efectuar la compra. Només a partir d’aquest moment tindrà la possibilitat d’efectuar la compra.

Abans d’efectuar la compra, pot comprovar en línia tots els detalls del pressupost: serveis, quantitats, preu, disponibilitat, despeses, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no s’efectuï la comanda.

Un cop efectuada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de serveis com no.

Qualsevol pagament efectuat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment d’efectuar la comanda. Aquesta factura s’enviarà juntament amb el servei adquirit a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’USUARI.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI pot contactar mitjançant el correu electrònic d’atenció al client del PRESTADOR a l’adreça info@escriure.cat.

9. DESPESES DE TRANSPORT

No hi ha despeses de transport.

10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR possibilita les següents formes per a efectuar el pagament d’una comanda:

• Targeta de crèdit: no s’aplicaran ni descomptes ni càrrecs.

11. PROCÉS DE COMPRA

Cistella (simulació de pressupost)

Qualsevol servei del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’observaran els serveis, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella, es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes.

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només es tracta d’un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts.

Des de l