Les fitxes de personatges consisteixen en registres on consignem totes les dades de cada un dels personatges que conformaran la nostra narració. Per elaborar les fitxes de personatge és molt útil utilitzar fitxes de paper ordenades en petits fitxers o en el full de càlcul de l’ordinador. L’important és que siguin de fàcil accés per poder consultar-les sempre que sigui necessari.

Unes fitxes seran més exhaustives que altres, depenent de la importància i el pes de cada personatge en el text. La fitxa d’un protagonista haurà de ser molt més completa i contenir més detalls que la d’un personatge secundari.

Per a l’elaboració de les fitxes de personatge és important tenir un profund coneixement dels personatges: no només pel que fa al seu aspecte físic, sinó també pel que fa a com parlen, com pensen, com es comporten, les relacions que tenen entre ells, si n’hi ha, etcètera. La fitxa serà més complexa si estem escrivint una novel·la que un relat breu, és clar. De fet en un relat breu, amb pocs personatges, moltes vegades és gairebé innecessari fer la fitxa, sobretot si l’escriptura ha de ser ràpida i acabarem el primer esborrany del text en una o dues sessions.

Les fitxes de personatge han de ser un detallat retrat del personatge en tots els sentits. Això no vol dir que totes aquestes dades hagin d’aparèixer necessàriament en la narració, però si les tenim present mentre desenvolupem el text podrem reflectir millor la imatge de el personatge.

Un altre dels avantatges de les fitxes és que et permeten evitar errors en les dades físiques o biogràfiques dels personatges, sobretot si es tracta de novel·les llargues o la producció requereix molts mesos, o fins i tot anys, de treball. És impossible recordar tots els detalls d’un personatge, de manera que la fitxa és un recurs molt útil per mantenir la coherència de la història.

Una fitxa de personatge ha d’incloure les dades físiques de el personatge: edat, color de cabell i d’ulls, alçada, complexió física, si té alguna malaltia, etc. També hi han de constar les dades biogràfiques: on va néixer, família (per exemple el nombre de germans o si té fills), estudis, treball, aficions, etc. Les fitxes han d’incloure una biografia del personatge, és a dir, els esdeveniments que li van passant al llarg del relat per poder tenir clara la seva trajectòria en tot moment i no repetir situacions o que sembli que el personatge no té història.

La fitxa no és definitiva des del primer moment, probablement vagis adaptant el personatge a mesura que aprofundeixes en la història, per la qual cosa hi introduiràs canvis i aniràs completant la fitxa de personatge poc a poc.